Cloud VPS CPU

Cloud VPS CPU
CPU 1


Ram 2GB


Dung lượng 12GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 1 Giá 170,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 2


Ram 4GB


Dung lượng 20GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 2 Giá 300,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 3


Ram 8GB


Dung lượng 30GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 3 Giá 500,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 4


Ram 8GB


Dung lượng 30GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 4.1 Giá 600,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 4


Ram 12GB


Dung lượng 40GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 4.2 Giá 700,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 6


Ram 16GB


Dung lượng 60GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 6 Giá 950,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 8


Ram 20GB


Dung lượng 80GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 8 Giá 1,200,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 10


Ram 24GB


Dung lượng 100GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 10 Giá 1,400,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay
CPU 12


Ram 28GB


Dung lượng 120GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


OS Windows/Linux


IP 1 IP Riêng


Máy chủ Việt Nam
VPS CPU 12 Giá 1,900,000/tháng
20,000đ Phí cài đặt
Đặt hàng ngay