Shared Hosting

Shared Hosting

Free Hosting 0 Có sẵn

Dung lượng 100MB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 1


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 1GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting P1

Dung lượng 1.2GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 0


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 1GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting P2

Dung lượng 2GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 1


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 1GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting P3

Dung lượng 4GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 2


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 2GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting P4

Dung lượng 8GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 3


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 2GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting P5

Dung lượng 10GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 4


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 2GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting B1

Dung lượng 6GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 0


SSL Miễn Phí


CPU 100%


Ram 2GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting B2

Dung lượng 12GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 1


SSL Miễn Phí


CPU 200%


Ram 2GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam

Hosting B3

Dung lượng 18GB


Băng thông KHÔNG GIỚI HẠN


Tên miền thêm 2


SSL Miễn Phí


CPU 200%


Ram 4GB


OS DirectAdmin


Máy chủ Việt Nam